REGULAMIN UKS 141 WARSZAWA

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. UKS 141 Warszawa to szczególny rodzaj klubu sportowego działający na zasadach przewidzianych w Ustawie Prawo o stowarzyszeniach, który prowadzi zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 2. W niniejszym Regulaminie uczestnik zajęć sportowych jest dalej zwany jako “Zawodnik”.
 3. W niniejszym Regulaminie zajęcia sportowe definiuje się jako “treningi”, “mecze mistrzowskie”, “mecze sparingowe”, “turnieje” lub “obozy sportowe”.

§ 2. PRZYSTĄPIENIE DO KLUBU

 1. Przystąpienie Zawodnika do UKS 141 Warszawa może nastąpić po:
  1) złożeniu wypełnionej deklaracji klubowej, a przez to zaakceptowaniu niniejszego regulaminu przez opiekunów prawnych Zawodnika (deklaracja i regulamin dostępne są do pobrania na
  oficjalnej stronie internetowej klubu www.uks141.pl),
  3) okazaniu ważnych badań lekarskich Zawodnika uprawniających do czynnego uprawiania sportu,
  4) wykupieniu za pośrednictwem UKS 141 Warszawa rocznego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące udział zawodnika w zajęciach sportowych.
 2. O przyjęciu Zawodnika w poczet członków UKS 141 Warszawa decyduje Zarząd UKS 141 Warszawa stosowną w tym zakresie uchwałą.

§ 3. ZAJĘCIA SPORTOWE

 1. W czasie zajęć UKS 141 Warszawa jako organizator zapewnia opiekę trenerską i infrastrukturę sportową.
 2. Warunkiem niezbędnym do uczestnictwa Zawodnika w zajęciach sportowych UKS 141 Warszawa jest posiadanie przez niego ważnych badań lekarskich oraz ubezpieczenia.
 3. Zawodnicy UKS 141 Warszawa są zobowiązani do aktywnego i regularnego uczestniczenia w treningach oraz do udziału w obozach sportowych, turniejach, meczach sparingowych i meczach mistrzowskich.
 4. Treningi dla danej grupy UKS 141 Warszawa odbywają się raz, dwa, trzy lub cztery razy w tygodniu, a liczba jednostek treningowych jest uzależniona od wieku zawodników oraz stopnia ich wyszkolenia.
 5. Zawodnicy UKS 141 Warszawa są zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach sportowych wyłącznie w jednolitym stroju i sprzęcie sportowym UKS 141 Warszawa będących w stanie pozwalającym na bycie wizytówką zarówno Zawodnika, jak i Klubu.
 6. Długość jednostki treningowej uzależniona jest od adaptacji grupy do bodźców treningowych i może się wahać od 45 do 90 minut.
 7. Zawodnicy UKS 141 Warszawa powinni stawić się w miejscu odbywania treningu przynajmniej 15 minut przed jego rozpoczęciem, aby rozpocząć trening punktualnie. Spóźnienie Zawodnika może być podstawą do niewpuszczenia go na trening.
 8. Treningi UKS 141 Warszawa odbywają się w grupach liczących nie więcej niż 26 Zawodników.
 9. Opiekunowie prawni proszeni są o wcześniejsze informowanie o nieobecności Zawodników na zajęciach sportowych i innych sprawach dotyczących udziału Zawodników w zajęciach sportowych.
 10. Opiekunowie prawni mają obowiązek powiadomienia o każdym wypadku czy też doznanych urazach Zawodników UKS 141 Warszawa.

§ 4. UBEZPIECZENIE

 1. Opiekunowie prawni są zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia w zakresie uczestnictwa w zajęciach sportowych Zawodników UKS 141 Warszawa obejmujące następstwa od nieszczęśliwych wypadków.
 2. Powyższe ubezpieczenie należy wykupić za pośrednictwem UKS 141 Warszawa.

§ 5. BADANIA LEKARSKIE

 1. Każdy Zawodnik UKS 141 Warszawa musi posiadać ważne badania lekarskie uprawniające go do czynnego uprawiania sportu.
 2. Brak ważnych badań lekarskich uprawniających Zawodnika do czynnego uprawiania sportu bezwzględnie uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach sportowych UKS 141 Warszawa.
 3. UKS 141 Warszawa poprzez trenerów prowadzących daną grupą treningową lub system elektroniczny klubu będzie przypominać o upływającym terminie ważności badań lekarskich każdego z Zawodników.

§ 6. SKŁADKI I INNE

 1. Składka członkowska wynosi 180 PLN miesięcznie w okresie “wrzesień-czerwiec” i należy ją uiścić do 10-go dnia każdego miesiąca przelewem na konto bankowe Klubu. Składki członkowskie są pobierane z góry za każdy miesiąc (np. za wrzesień wpłaty należy dokonać do 10 września).
 2. Jeżeli członkami klubu jest rodzeństwo to składka członkowska za każde z nich wynosi po 150 PLN miesięcznie.
 3. Składka członkowska jest należnością za członkostwo w UKS 141 Warszawa (składka członkowska nie jest opłatą za zajęcia sportowe, dlatego ilość treningów czy obecności na nich zawodnika nie ma wpływu na wysokość składki).
 4. W tytule przelewu na składkę członkowska należy wpisać: “Składka członkowska za: imię i nazwisko zawodnika, grupa, w którym trenuje oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.
 5. Na pisemną prośbę opiekunów prawnych Zawodnika Zarząd UKS 141 Warszawa może podjąć uchwałę o obniżeniu wysokości kwoty wpisowego albo składki członkowskiej lub całkowicie je znieść, w szczególności w uzasadnionych przypadkach trudnej sytuacji materialnej lub długotrwałych problemów zdrowotnych Zawodnika.
 6. Roczny koszt ubezpieczenia obejmującego zajęcia sportowe w UKS 141 Warszawa wynosi 30 PLN.
 7. W tytule przelewu na kwotę ubezpieczenia należy wpisać: Cele Statutowe: “Ubezpieczenie za: imię i nazwisko zawodnika oraz grupa, w którym trenuje”.
 8. Z tytułu m.in. udziału w turniejach, meczach sparingowych lub obozach sportowych mogą pojawić się dodatkowe opłaty, o których opiekunowie prawni Zawodników zostaną poinformowani w odpowiednim, wynikającym z klubowej praktyki terminie przed rozpoczęciem tych wydarzeń.
 9. Opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupu sprzętu sportowego marki Adidas za pośrednictwem partnera technicznego klubu w celu uczestnictwa w zajęciach UKS 141 Warszawa.

§ 7. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Poprzez złożenie podpisanej deklaracji członkowskiej opiekunowie prawni Zawodników wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku Zawodników i swojego własnego przez UKS 141 Warszawa, jak i przez jego wszystkich partnerów, sponsorów i współorganizatorów zajęć sportowych bez ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy lub bez konieczności uiszczenia na ich rzecz jakichkolwiek dodatkowych opłat z tego tytułu.
 2. Fotografie lub filmy wykonane w czasie zajęć sportowych UKS 141 Warszawa z utrwalonym wizerunkiem Zawodników lub ich opiekunów prawnych zostaną wykorzystane w celach szkoleniowych i marketingowych UKS 141 Warszawa na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. w publikacjach w Internecie, materiałach
  promocyjnych, komunikatach prasowych, na co opiekunowie prawni Uczestnika również wyrażają zgodę.
 3. Wizerunek Zawodników lub ich opiekunów prawnych nie może być rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi te osoby w negatywnym świetle.

§ 8. WYSTĄPIENIE Z KLUBU

 1. Aby wystąpić z UKS 141 Warszawa, Opiekun prawny Zawodnika musi złożyć pisemne oświadczenie woli (wzór dostępny jest do pobrania na oficjalnej stronie internetowej klubu www.uks141.pl), które jest skuteczne po okresie przejściowym. Okres przejściowy trwa do końca miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało złożone.
 2. Aby wystąpienie z UKS 141 Warszawa po okresie przejściowym było skuteczne, Opiekun prawny Zawodnika musi uregulować wszelkie należności wynikające z dotychczasowego członkostwa Zawodnika w UKS 141 Warszawa.
 3. Złożenia pisemnego oświadczenia woli o wystąpieniu z UKS 141 Warszawa nie zwalnia z terminowego uiszczania składki członkowskiej. Terminowe uiszczanie składki członkowskiej jest wymagalne do momentu wygaśnięcia przynależności klubowej po okresie przejściowym, o którym mowa w ust. 1.
 4. Wystąpienie z UKS 141 Warszawa w celu zmiany barw klubowych może nastąpić w dwóch okresach przejściowych: grudniu lub czerwcu. Wówczas Opiekun prawny Zawodnika jest zobowiązany do:
  1) złożenia pisemnego oświadczenia woli do Zarządu UKS 141 Warszawa ws. zamiaru zmiany barw klubowych,
  2) przedstawienie pisemnego oświadczenia woli nowego-potencjalnego klubu potwierdzającego chęć pozyskania Zawodnika,
  3) zdania klubowego sprzętu sportowego do wskazanej przez UKS 141 Warszawa osoby,
  4) rozliczenia składek członkowskich i innych zaległych opłat,
  5) uzyskania zgody UKS 141 Warszawa na zmianę barw klubowych.
 5. Stwierdzenie samowolnego podjęcia treningów w innym klubie bez zgody Zarządu UKS 141 Warszawa może skutkować zawieszeniem Zawodnika w prawach zawodniczych UKS 141 Warszawa na okres od jednego do dwunastu miesięcy. Stwierdzenie okoliczności, o których mowa w pierwszej części pierwszego zdania może skutkować skierowaniem sprawy do Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w celu dalszych wyjaśnień.

§ 9. POZOSTAŁE WARUNKI

 1. Opiekunowie prawni Zawodnika są zobowiązani do śledzenia wiadomości na stronie UKS 141 Warszawa www.uks141.pl i innych klubowych narzędziach komunikacji oraz do bieżącego przeglądania korespondencji mailowej przesyłanej na podany w deklaracji adres poczty elektronicznej.
 2. Warunki opisane niniejszym regulaminem są akceptowane przez opiekunów prawnych Zawodników uczestniczących w zajęciach, co potwierdzone jest ich podpisem w deklaracji członkowskiej UKS 141 Warszawa.
 3. Złamanie któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu może być podstawą do usunięcia z listy Zawodników UKS 141 Warszawa.
  Zatwierdzone przez:
  Zarząd UKS 141 Warszawa

Kontakt

Znajdziesz nas też na: